องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหา...
   
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
   

วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30น.
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิ...

  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ...
   

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565...

  ร่วมงานเจ้าพ่อพระพญาแล ประจำปี 2565
   

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

นายกอบต.ละหาน มอบหมายให้นางสุมาลี ดีชัย เลขานุการฯแล...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020