องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองส่งเสริมการเกษตร


 
นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 
 
 
นางสาวอนงค์นาถ  เวหน นายปริญญา  แสงประสิทธิ์ นายวุฒิชัย  พระภูมิ   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ คนงานประจำเครื่องสูบน้ำ
 
 
 
 นายพรมมา  เขตบำรุง นายสมภาน  ม่วงเพชร
นายอมร  เติมพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ