องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๒) แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๓) แผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ