องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 ส.ค. 2564 ]13
2 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 1 ส.ค. 2563 ]107
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ส.ค. 2563 ]111
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ส.ค. 2563 ]114
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ส.ค. 2563 ]93
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน [ 1 ส.ค. 2563 ]94
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน [ 1 ส.ค. 2563 ]92
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ส.ค. 2563 ]102
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ส.ค. 2563 ]103
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 1 ส.ค. 2563 ]94
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]93
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 1 ส.ค. 2563 ]95
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ส.ค. 2563 ]106
14 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ส.ค. 2563 ]107
15 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ส.ค. 2563 ]98
16 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ส.ค. 2563 ]97
17 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ส.ค. 2563 ]101
18 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ส.ค. 2563 ]107
19 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ส.ค. 2563 ]98