องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสมคิด  เที่ยงมาก
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

 
 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่  นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 นายอุดม  คงกันกง
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่ นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม นางสุดาวดี  ละอองเอี่ยม 
หัวหน้าสำนักปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร