องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

คณะผู้บริหาร


นายธัชทร  ประภากรแก้วรัตน์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายชัย  ทุมพันธ์   
นายนคร  นิยุตรานนท์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสุมาลี  ดีชัย
 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล