วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคูหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท ๓๘๔๓ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายทางลัดไปบ่อขยะหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (1-31 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง