องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

สำนักปลัด

 
นางสาววรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
 
นายระวิน  เครือธนาวิทย์ สิบเอกอำนาจ  พงศ์สุวรรณ
นางสาวสิริวรรณ  บุตวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 
 
 
(ว่าง)
นางสาวนิชาภา  สำรองพันธ์ นางสาวเอมอร  บุบผามาโล
นิติกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 

พันจ่าเอกวีระ  สำนักโนน
นายประสงค์  จงรั้งกลาง
นางสาวโสภิดา  ภักดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางสาวรัชดาภรณ์  วงษ์เบี้ยสัจจ์ นางสุพรพรรณ  ใจแจ่ม นายเพชรพิษณุ  หวันแทน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง
     
นายอาทิตย์  ชำนาญกุล  นายอุทิศ โจมจันทึก นายชาติชาย  สูบโคกสูง
 พนักงานขับรถดับเพลิง  คนงานประจำรถดับเพลิง คนงานประจำรถดับเพลิง
     
นางคิม  พาสังข์ นายนันทวัฒน์  สิทธิอมรศิลป์  
 พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ