องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1943 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเก็บขนขยะสำหรับพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]2
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]2
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล และทำการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยกาหลง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 16 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]1
8 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 30 มิ.ย. 2565 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]0
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]2
11 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายทางลัดไปบ่อขยะหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (1-31 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย"ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]2
20 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายถ่ำหมาใน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/2565) [ 27 มิ.ย. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98