องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองคลัง

 
นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 นางอมรา  เจริญเขตร์  -ว่าง-
 นางสาวสุพรรณี  เพ็งพูน
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 

 
 -ว่าง-
นางสาวปวริศา  อยู่ภักดี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 นางสาวยุพิน  กาฬปักษิณ นางสาวณิชคุณ  สุขจำนงค์  นางสาวอุมาภรณ์  เธียรประดับสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการส่วนการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวมนชญา  เคียงจัตุรัส นางสาวดวงพร  เพ็งพูน
นางสาวลลิตา  นะหุตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
นางสาววรรณิศา  สีละหาน
นางสาวอภันตรี  พิมพ์สราญ  
พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ