องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
(ว่าง)

(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสุขาภิบาล
   
 
 นายเจริญ  คำแก้ว นายดนตรี  ชัยเสนา นายชัยณรงค์  บัวศิลา
 พนักงานขับรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
     
 นายสมบูรณ์  แจ้งสงคราม นายสุวรรณ์  สีโนนทอง นายสันติสุข  พิพิธกุล
 คนงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายพิทักษ์  คงดี  นายไพรวัลย์  โลทัยสงค์ นายปฏิพัทธ์  ยามานนท์
 พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายชินวุฒิ  สุขจำนงค์ นายนิรุตต์  ภิรมย์ไทย
นายชาคริสต์  โนนตาเถร
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นางสาวสุนิตา  ประวันเตา นางสาวธัญญากร  จรรยา  
พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ