องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +
นายธัชทร  ประภากรแก้วรัตน์
  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-852648  กด 1
  อีเมล์ + admin@tumbonlahan.go.th
 
  ชื่อ +
นางสมคิด  เที่ยงมาก
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
  โทรศัพท์ +  044-852648 กด 3
  อีเมล์ + admin@tumbonlahan.go.th
 
 
  ชื่อ + น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-852648  กด 7
  อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
  ชื่อ +
 นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  044-852 648 กด 4
  อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
   ชื่อ +  นายอุดม  คงกันกง
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 044-852648 กด 5
   อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
 
   ชื่อ + นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 044-852648  กด 6
   อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th