องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

ติดต่อ - สอบถาม

 
 
  ชื่อ +

  ตำแหน่ง +  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  044-840578 ต่อ 16
  อีเมล์ + admin@tumbonlahan.go.th
 
  ชื่อ +
นางสมคิด  เที่ยงมาก
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
  โทรศัพท์ +  044-840578 ต่อ 16
  อีเมล์ + admin@tumbonlahan.go.th
 
 
  ชื่อ + น.ส.วรลักษณ์  แอ่งบัวใหญ่
  ตำแหน่ง + เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
  โทรศัพท์ +  044-852 648 ต่อ 16
  อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
  ชื่อ +
 นางสาวพิมพ์ใจ  สุขจำนงค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง(หัวหน้าส่วนการคลัง)
  โทรศัพท์ +  044-852 649 ต่อ 16
  อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
   ชื่อ +  นายอุดม  คงกันกง
   ตำแหน่ง +  นักบริหารงานช่าง 7(หัวหน้าส่วนโยธา)
   โทรศัพท์ +  044-840578 ต่อ 16
   อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th
 
 
   ชื่อ +  นางสาวสุดาวดี  เคียงแก้ว
  ตำแหน่ง +  นักบริหารงานเกษตร
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  044-840578 ต่อ 16
   อีเมล์ +  admin@tumbonlahan.go.th