องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 27 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30น.
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessmant: LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ชั้น 2

เข้ารับการตรวจทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ 4 บริการสาธารณะ
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล

2022-08-11
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-27