องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ ในตำบลละหาน ปี 2565


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดประชุมการดำเนินโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ ในตำบลละหาน และจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนทุกภาคส่วนร่วมมือผนึกพลังความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน

2022-08-11
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-05
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-27
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-27