องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการ LTC พิจารณา care plan ครั้งที่ 1/2565


วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลละหาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ โดยมีท่านธัชทร  ประภากรแก้วรัตน์ประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูบงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ต.ละหาน ปี 2564 และร่วมพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้สูงอายุ (Care Plan) ปี2565 

2022-06-27
2022-06-27
2022-06-26
2022-06-26
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-24
2022-06-20
2022-06-15
2022-06-15